submenu

Meerjarenplannen goedgekeurd - 09/03/2020

Het woord aan de inwoners?

Net als de andere Vlaamse gemeenten hebben ook de faciliteitengemeenten hun meerjarenplannen ingediend. In die plannen doen de gemeentebesturen uit de doeken wat ze de komende jaren willen realiseren en hoe ze dat gaan betalen.

Meerjarenplannen bevatten vooral heel veel cijfers, maar laten ook toe om af te leiden waar een gemeentebestuur de prioriteiten voor het beleid van de komende jaren legt. En op dat vlak verschillen de faciliteitengemeenten erg weinig van de andere in de Vlaamse Rand. Overal gaat een flinke hap van het budget naar mobiliteit. Ook milieu en klimaat staan in de zes een stuk hoger in het prioriteitenlijstje in vergelijking met de vorige legislatuur.  Er wordt geïnvesteerd in energiezuinige gebouwen, zonnepanelen en openbare ledverlichting. En ook in de manier waarop de meerjarenplannen tot stand kwamen, is een evolutie te merken. De gemeentebesturen gaan, het ene nog wat schuchterder dan het andere, op zoek naar nieuwe formules om hun inwoners mee het beleid te laten bepalen.

Kraainem: bevolkingsenquête

‘De bevolkingsenquête die we in 2019 deden is een belangrijke leidraad geweest bij de vorming van ons meerjarenplan’, zegt burgemeester van Kraainem Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie). ‘Het is eigenlijk een mix geworden van de resultaten van de enquête en de 12 prioriteiten die het schepencollege en de gemeenteraad in de loop van vorig jaar hebben vastgelegd. Uit onze bevraging bij de bevolking bleken bijvoorbeeld mobiliteit en klimaatmaatregelen belangrijke punten te zijn voor onze inwoners. En daar hebben we zeker rekening mee gehouden. De enquête is een nuttig instrument gebleken. De komende jaren willen we verder werk maken van burgerparticipatie via kanalen als onze website en het infoblad. Maar ook door gewoon naar de mensen te luisteren als we hen ergens op een receptie tegenkomen. Hoe meer voorstellen, hoe beter.’

Wezembeek-Oppem: Idee W-O

Een gelijkaardig scenario speelde zich af in Wezembeek-Oppem. ‘Na de verkiezingen zijn we met de nieuwe meerderheid in Wezembeek-Oppem aan de slag gegaan om de prioriteiten te bepalen voor ons beleid van de komende jaren’, vertelt burgemeester Frédéric Petit (LB-Union). ‘De administratie heeft ons geholpen om de kosten te becijferen en te kijken wat haalbaar is. En last but not least zijn we aan de slag gegaan met de kleine 100 ideeën en suggesties die we van de inwoners kregen via ons online participatieplatform Idee W-O. Het gaf ons een duidelijk beeld van de dingen waar onze inwoners wakker van liggen. Dat is zoals in veel gemeenten in de Rand de mobiliteit, en ook de sportinfrastructuur. We hebben daarom beslist om onze sportaccommodatie te vernieuwen en een nieuw mobiliteitsplan te laten opstellen. Dat plan zullen we eerst aan de bevolking voorleggen. Dat zal opnieuw via Idee W-O gebeuren, maar we organiseren eind april ook een workshop. Daar brengen we alle partijen samen rond de tafel om van mening te wisselen: het schepencollege, de politie, de administratie, het studiebureau en de inwoners. We willen zo tot een mobiliteitsplan komen dat zo breed mogelijk wordt gedragen.’

Wemmel: bevraging, overlegtafels en burgerbudget

‘In Wemmel werd in 2018 al een uitgebreide burgerbevraging georganiseerd’, vertelt burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel). ‘Ongeveer 1.000 mensen namen er aan deel. We peilden naar heel wat verschillende zaken en uiteraard ook naar de prioriteiten van de inwoners. En die verschilden naar- gelang van de plaats waar men woont.  In dichtbevolkte wijken was bijvoorbeeld netheid een belangrijk thema, in het meer landelijke deel van Wemmel ging het vaak over het behoud van de open ruimte. Al die bekommernissen en ideeën hebben we naast het programma van de meerderheid gelegd en we hebben gezocht naar raakpunten. Die werden bij de administratie afgetoetst. Met het plan dat daaruit voortkwam, zijn we naar overlegtafels getrokken. Onze adviesraden en de mensen die aan de burgerbevraging meewerkten konden daar nog eens hun mening geven voor het plan definitief werd vastgelegd.’ Ook de komende jaren zal de bevolking in Wemmel uitgenodigd worden om over een aantal thema’s en projecten rond de tafel te zitten. ‘Het participatiemodel waarmee we de voorbije twee jaar hebben gewerkt, zit volgens ons goed’, vindt Vansteenkiste. ‘Maar we willen nog verder gaan. Daarom starten we binnenkort met een proefproject met een soort burgerbudget dat een bepaalde wijk ter beschikking krijgt om een speelpleintje op te frissen. Als die ervaring positief blijkt, willen we het initiatief verder uitbouwen.’

Sint-Genesius-Rode: overlegtafels

In Sint-Genesius-Rode werd het voorbije jaar ook met overlegtafels gewerkt. ‘Zo hielden we een paar maanden geleden een sessie over onder meer zorg, mobiliteit en openbare werken’, legt burgemeester Pierre Rolin (IC-GB) uit. ‘250 mensen kwamen daarop af. Een mooie opkomst! Toen we een jaar of zeven geleden de eerste keer zo’n initiatief namen, waren er veel minder mensen. Dit keer hadden we veel sterker ingezet op communicatie, met resultaat. We zijn nu tot een meerjarenplan gekomen waar echt meer elementen in zitten die vanuit de bevolking komen. Over een tweetal jaar doen we de oefening met de overlegtafels opnieuw. Op dat moment zullen we aan de inwoners ook laten zien welke dingen al dan niet gerealiseerd zijn.’

Drogenbos: infoavonden in aantocht

Ook in Drogenbos heeft de bevolking zijn zegje kunnen doen over het meerjarenplan, maar daar zijn de participatieplannen wat minder ambitieus. ‘Ons meerjarenplan heeft mee vorm gekregen dankzij de input van verenigingen en inwoners’, laat burgemeester van Drogenbos Alexis Calmeyn (Drogenbos Plus-LB) weten. ‘De komende jaren willen we ook met betrekking tot bepaalde projecten in overleg gaan met onze burgers. We zijn van plan om dat te doen via thematische infoavonden. Die kan over de criminaliteit in onze gemeente gaan.’ Drogenbos wil ook via sociale media zijn inwoners meer betrekken bij het beleid.

Linkebeek: enquête en werkgroepen

Linkebeek hield vorig jaar een enquête bij zijn bevolking. ‘400 mensen lieten ons weten wat ze goed vonden en waar ze zich zorgen over maakten’, zegt burgemeester Yves Ghequiere (Link@venir). ‘Mobiliteit, milieu en het groene karakter van onze gemeente bleken prioritaire punten en dat hebben we meegenomen in ons meerjarenplan. We zijn ook gestart met werkgroepen rond een aantal projecten en thema’s. Daarin brengen we politici en burgers samen. Vanuit die werkgroepen zijn al heel concrete suggesties gekomen die ook uitgevoerd zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan de vernieuwing van ons infoblad en het planten van extra bomen op een aantal plekjes in de gemeente. De stappen die we gezet hebben op het vlak van burgerparticipatie smaken naar meer. Het is ook de perfecte manier om als gemeentebestuur je voelsprieten uit te steken en te weten te komen wat er leeft onder de mensen.’

 

Tekst: Tina Deneyer
Foto: © Pixabay
Uit: uitgekamd maart 2020